Menu
Oik Bohunice
Občianska informačná komisia Bohunice

Štatút

ŠTATÚT

S ohľadom na právo občanov byť pravdivo a objektívne informovaný o všetkých aspektoch výstavby, prevádzky, rekonštrukcií, vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky, skladovania a spracovania vyhoreného jadrového paliva (ďalej len „VJP“) a rádioaktívneho odpadu (ďalej len „RAO“), s cieľom viesť s verejnosťou otvorený dialóg o mierovom využívaní jadrovej energie a skvalitniť informovanosť, zriaďuje sa Občianska informačná komisia Bohunice, ktorá sa bude riadiť týmto štatútom. Zakladateľom je ZMO, región JE Jaslovské Bohunice a podľa čl. XIV, bod 1 – 3 Stanov je OIK Bohunice odbornou komisiou združenia.

Čl.1

Účel Občianskej informačnej komisie

Občianska informačná komisia Bohunice (ďalej len „OIK“) je vytvorená za účelom zlepšenia informovanosti verejnosti regiónu tvoreného oblasťou ohrozenia jadrovými zariadeniami v lokalite Jaslovské Bohunice, kde pôsobia: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (ďalej len JAVYS), Slovenské elektrárne, člen skupiny ENEL a.s. (ďalej len SE - Enel), Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. (ďalej len JESS) o všetkých jeho aspektoch a vplyve na životné prostredie, a to prostredníctvom delegovaných zástupcov  SE - Enel , JAVYS, JESS a ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

Čl.2

Zloženie OIK

2.1. OIK má najviac 16 členov, ktorú tvoria:

 1. 3 zástupcovia obcí, na ktorých území sa nachádzajú jadrové zariadenia,
 2. 2 zástupcovia obcí  z prvého pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného prvou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,
 3. 3 zástupcovia obcí z druhého pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného druhou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,
 4. 3 zástupcovia obcí z tretieho pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného treťou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,
 5. 5 zástupcovia  jadrových zariadení pôsobiacich v  lokalite Jaslovské Bohunice v pomere 2 zástupcovia za Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s., 2 zástupcovia za Slovenské elektrárne, a.s. a 1 zástupca Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a.s..

2.2.

 1. Členov OIK za obce schvaľuje uznesením Rada ZMO, región JE Jaslovské Bohunice  a menuje predseda združenia (2.1-  b, c, d/).
 2. Členov OIK za pripravované, prevádzkované a vyraďované jadrové zariadenia menujú generálni riaditelia akciových spoločností (2.1. – e).

2.3.

 1. Predsedom OIK je vždy zástupca obcí určený voľbami nadpolovičnou väčšinou všetkých členov OIK.
 2. Tajomníkom  komisie je člen OIK určený voľbami nadpolovičnou väčšinou všetkých členov OIK.
 3. Funkčné obdobie predsedu, tajomníka a členov OIK je 4 roky a končí zvolením nových orgánov najbližšie po komunálnych voľbách.

Čl.3

Práva a povinnosti členov OIK

3.1. Práva členov OIK:

 1. Byť pravdivo a včas informovaný o všetkých aspektoch prípravy, výstavby, spúšťania, prevádzky, rekonštrukcie, vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky, skladovania a spracovania VJP a RAO v lokalite Jaslovské Bohunice v pôsobnosti prevádzkovateľov a o vplyve týchto činností na životné prostredie.
 2. Získavať periodické informácie spracovávané mesačne v situačnej správe, ročne o plánovaných aktivitách výrobných jadrových zariadení, plánovaných havarijných cvičeniach, správy o životnom prostredí, štvrťročné a ročné správy o výsledkoch radiačnej kontroly okolia jadrovoenergetickej lokality a pod.
 3. Dostávať ostatné všeobecné informácie o pripravovanom a realizovanom technickom rozvoji jadrových zariadení, o záveroch kontrolných dozorných orgánov a previerok medzinárodných misií týkajúcich sa bezpečnosti, skúškach    sirén, prevádzkových udalostiach, ktoré majú vplyv na bezpečnosť, zdravie a životné prostredie územia.
 4. Predkladať témy na prerokovanie do plánu činnosti OIK.
 5. Prehliadkou zisťovať skutočný stav priestorov a jadrových zariadení, ak to dovoľujú prevádzkové podmienky.
 6. Diskutovať s pracovníkmi a obslužným personálom jadrových zariadení za účelom získania pravdivých informácií, alebo o priebehu a dôsledkoch mimoriadnych udalostí.
 7. Diskutovať s občanmi regiónu za účelom poskytovania pravdivých informácií, alebo o priebehu a dôsledkoch mimoriadnych udalostí.
 8. Absolvovať lekárske vyšetrenie a psychologické testy pre vybavenie vstupu do    jednotlivých priestorov jadrových zariadení
 9. Absolvovať odbornú prípravu pre získanie základných vedomostí v oblasti   riadenia,         štruktúry a predmetu činností jednotlivých útvarov prevádzky, jadrovej a radiačnej bezpečnosti a havarijného plánovania podľa potrieb a typov jadrových zariadení.
 10. V prípade potreby absolvovať skúšky pre vstup do kontrolného pásma jadrového zariadenia.

 

 

3.2. Povinnosti členov OIK:

      a) Zúčastňovať sa na zasadnutiach OIK a aktívne sa podieľať na plnení plánu činnosti. Prípadnú neúčasť na zasadnutí OIK vopred ospravedlniť predsedovi alebo tajomníkovi OIK.

      b)  V predstihu predkladať témy a otázky do programu zasadnutia OIK podľa vážnosti tak, aby zástupca akciovej spoločnosti mal možnosť zabezpečiť kvalifikovanú odpoveď.

      c) Pravdivým a neskresľujúcim spôsobom odovzdávať získané informácie verejnosti a interpretovať skutočnosti z danej oblasti.

      d)  O činnosti OIK úplne a objektívne informovať ZMO regiónu JE Jaslovské Bohunice, členské obce a mestá, prípadne verejnosť prostredníctvom médií. V sporných prípadoch v rámci informovanosti interpretovať stanovisko OIK.

 

 

 

 

Čl.4

Zodpovednosť členov OIK

 

Jednotliví členovia OIK zodpovedajú za škody vzniknuté úmyselne nesprávnou interpretáciou informácií, s ktorými prídu do styku pri výkone funkcie člena OIK.

Čl.5

Zásady riadenia činnosti OIK

 1. Činnosť OIK sa riadi plánom činnosti na príslušný kalendárny rok.
 2. Zasadnutia OIK zvoláva a rokovanie vedie predseda OIK, ktorý komisiu zastupuje aj navonok. V prípade neprítomnosti predsedu zastupuje ním poverený člen OIK.
 3. Tajomník OIK zodpovedá za vedenie agendy, zabezpečenie administratívnych činností, vytváranie podmienok pre efektívnu činnosť komisie, prípravu materiálov podľa plánu činnosti OIK a pre zodpovedanie otázok a problematiky vznesenej členmi OIK v oblasti jadrových zariadení v pôsobnosti akciových spoločností. Zabezpečuje vstupy do požadovaných priestorov v jadrových zariadeniach.
 4. OIK zasadá minimálne  2x ročne podľa termínov riadnych zasadnutí uvedených v pláne činnosti OIK. V odôvodnených prípadoch zvoláva predseda mimoriadne zasadnutie OIK. Pri riadnom zasadnutí sa doručí členom pozvánka s programom a podkladovými materiálmi minimálne 7 dní pred termínom zasadnutia. O spôsobe doručenia rozhoduje komisia.
 5. Rokovania OIK sa v odôvodnenom prípade na podnet člena komisie a pozvanie predsedu môže  zúčastniť zástupca Vyššieho územného celku, vedy, školstva, odbornej alebo štátnej inštitúcie, miestnej samosprávy, resp. tretieho sektora. Tajomník OIK zabezpečuje účasť odborných útvarov a vedenia prevádzkovateľov  podľa prerokovanej problematiky. Z rokovania OIK sa spisuje záznam, ktorý  podpisuje predseda a tajomník OIK.

Čl.6

Financovanie činnosti OIK

a) Finančné prostriedky – príspevky jednotlivých účastníkov OIK sú vedené na samostatnom bankovom účte v Dexia banka Slovensko, a.s. číslo 1175986005/5600, ktorého majiteľom je zakladateľ OIK – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice a sú určené výlučne na úhradu výdavkov OIK.

b)  Celková výška príspevku na kalendárny rok pre realizáciu plánu činnosti a rozpočtu je  vo výške 20 tis. Eur (slovom Dvadsaťtisíc Eur).

c) Činnosť OIK je financovaná z príspevkov zúčastnených strán na kalendárny rok v pomere:

                  25 % ZMO, región JE Jaslovské Bohunice                      5 000 eur

                  30 % Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.             6 000 eur

                  30 % Slovenské elektrárne, a.s.                                         6 000 eur

                  15 % Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.    3 000 eur

d) Zúčastnené strany uhradia svoj podiel na účet OIK najneskôr do 31. januára príslušného roka. Podkladom pre úhradu je faktúra – daňový doklad, ktorú vystaví zakladateľ OIK.

e)  Zakladateľ OIK vedie evidenciu príjmov a výdavkov, uhrádza všetky náklady spojené s činnosťou v súlade so schváleným ročným rozpočtom OIK. Zmeny výdavkov na plánované podujatia schvaľuje predseda OIK. Výška výdavkov ročného rozpočtu nesmie byť prekročená.

f) Vyhodnotenie rozpočtu prerokúva OIK 1-krát ročne najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.

g)   Nevyčerpané finančné prostriedky sa presúvajú do ďalšieho roka.

h)  Kontrolu čerpania finančných prostriedkov vykonáva Kontrolná komisia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

i)  Nakladanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami sa riadi všeobecnými právnymi predpismi SR.

    Čl.7

Zrušenie - zánik  OIK

 1. V prípade zrušenia OIK Bohunice zakladateľom, tento je povinný zostatok finančných prostriedkov vedených ku dňu zániku vrátiť účastníkom OIK v pomere príspevkov podľa čl.6, písm. c.
 2. Finančné vysporiadanie sa vykoná do 30 dní od termínu zániku OIK a overí Kontrolnou komisiou ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, ktorá predloží príslušnú správu všetkým účastníkom OIK v uvedenej lehote.

Trnava  19. apríl 2011

 

OIK Bohunice

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 01 TRNAVA

mobil

 + 421 905 399 636
 

email  oik@oik.sk
  oikinfo@zmo.sk

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Oik Bohunice