Menu
Oik Bohunice
Občianska informačná komisia Bohunice

26.4.2013; rokovanie OIK

Zápisnica z rokovania OIK dňa 26. apríla 2013 v JE V2 Bohunice

Prítomní členovia OIK:

Mgr. Gilbert Liška, Božena Krajčovičová, Ladislav Boháčik, Mgr. Alena Jelušová, Miroslav Remenár, JUDr. Milan Gavorník, Šebestian Lančarič, Miroslav Sučák, Ing. Štefan Bošnák, Ing. Roman Súkeník, Ing. Vladimír Púčik, Ing. Dobroslav Dobák, Ing. Milan Molnár, Mgr. Róbert Holý, Ing. Štefan Šabík.

Pozvaní hostia: RNDr. Dagmar Zemanová – ÚJD SR

Program rokovania:

1. Informácia o prevádzke, bezpečnosti a vplyve EBO V2 za rok 2012
O prevádzke JE V2 hovoril riaditeľ Ing. Milan Molnár. Prevádzka oboch blokov JE V2 bola spoľahlivá, rekordná výroba i koeficient pohotovosti blokov (3. Blok vyše 94% ,viac info na http://www.seas.sk/_img/SEAS/SE20Documents/Publikácie/Vyrocne_spravy/NPP_Operation_Report_2012_SK.pdf

Ďalej spomenul aj prípravu na generálne opravy blokov – 4. blok začína 4.5. a 3. blok 22.6. Open Plant Bohunice sa bude konať 22.6. 2013 v J. Bohuniciach

2. Informácia o prevádzke JAVYS, a.s. za rok 2012
O prevádzke a vplyve na životné prostredie hovoril Ing. Dobroslav Dobák. Podľa spoločnosti neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy ani úniky výpustí do atmosféry alebo hydrosféry. Oboznámil prítomných s procesmi IS RAO, BIDSF a vyraďovaní elektrárne V1. Hovoril tiež o asanácii chladiacich veží JE V1. Európska banka a ÚJD SR majú na túto asanáciu rozdielne názory. Podľa ÚJD SR je potrebné veže rozoberať postupne kvôli bezpečnosti ďalších zariadení, čo je však finančne náročnejšie ako asanácia trhavinou, ktorú podporuje EBRD. V rámci opatrení po udalosti v JE Fukušima JAVYS, a.s. realizovala program „Prehodnotenie odozvy MSVP na udalosti typu Fukušima“. Výsledky preukázali, že projekt MSVP je odolný voči všetkým prírodným podmienkam vyskytujúcim sa v lokalite Jaslovské Bohunice. Bohunické spracovateľské centrum RAO prešlo v rámci projektu BIDSF C7-C kompletnou rekonštrukciou, ktorej cieľom bolo zvýšenie kapacity a prevádzkovej spoľahlivosti zariadení na spracovanie a úpravu RAO. V rámci nových projektov EBRD schvaľuje tendrovú dokumentáciu projektu Integrálny sklad RAO a bol sprevádzkovaný II. sklad dvojradu RÚ RAO. Bola tiež začatá výstavba nového dvojradu RÚ RAO. Ing. Dobák ďalej podal informciu o úložisku veľmi nízko aktívnych odpadov, zariadení na nakladanie s IRAO a ZRAM. Stav EIA procesov: TSÚ RAO – Správa na MŽP v júli, FS KRAO – Správa na MŽP v máji, B 6.7 II. etapa vyr. JE V1 – – Zámer na MŽP v júni, C7-A3 “Výstavba nového veľkokapacitného F a D zariadenia JE V1″ Sprava na MZP v júni.

3. Informácia o činnosti JESS, a.s. za rok 2012
O projekte nového jadrového zdroja informoval generálny riaditeľ JESS, a.s. Ing. Štefan Šabík. Projekt pokračuje v nasledovných oblastiach: príprava infraštruktúry – výkup pozemkov, rokovania so SEPS k pripojeniu do prenosovej sústavy SR, štúdia seizmicity a geológie, podmienky zakladania stavieb a príprava podkladov pre začatie procesu posúdenia vplyvu na životné prostredie (EIA). Ďalej uviedol, že Projekt prípravy a výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice vníma spoločnosť JESS ako spoločný projekt, ktorý je možné úspešne naštartovať len v spolupráci s jednotlivými samosprávami. V súčasnosti sa projekt ani zďaleka nenachádza v ,,stavebnej” fáze, ale stáva sa súčasťou detailných analýz a posudzovania zo strany všetkých relevantných orgánov. Zároveň sa nachádzame v situácii, kedy dochádza k prehodnoteniu účasti v projekte zo strany českého akcionára, skupiny ČEZ. Vláda SR sa rozhodla maximálne zodpovedne pristúpiť k tejto neplánovanej výmene a rozhodla sa vytvoriť pracovnú komisiu, ktorá podrobne zváži všetky dostupné varianty zabezpečenia projektu v budúcnosti.

4. Vyhodnotenie činnosti OIK za rok 2012
Predseda OIK v krátkosti vyhodnotil činnosť komisie v decembri 2012. Kladne hodnotil predovšetkým seminár OIK, ktorý bol zameraný na nové projekty v jadrovoenergetickej oblasti. Seminár bol určený hlavne pre starostov obcí, aby mali možnosť lepšie informovať svojich občanov. V podobnom zámere je možné pokračovať aj v tomto roku.

5. Najbližšie organizované akcie
S plánom činnosti aj finančným rozpočtom boli členovia OIK oboznámení už koncom roku 2012. V súčasnosti sa podľa plánu budú realizovať dve akcie: návšteva havarijného riadiaceho strediska Bohunice a návšteva JE Borssele, sklad RAO COVRA a návšteva strediska výskumného reaktora v Pettene. 27. februára 2013  sa konal seminár OIK Mochovce o stres testoch v  Leviciach-Kalinčiakove.

6. Informácia o seminári: Verejnosť a  manažment RAO
Predseda OIK informoval o seminári na ktorom sa zúčastnil a  ktorý organizovala spoločnosť Decom Trnava. Seminár bol zameraný na skúsenosti a aktuálne výzvy plnenia medzinárodných dohovorov na Slovensku. Seminár sa uskutočnil za účasti zahraničných hostí a člena Európskej komisie. Na seminári sa zúčastnili taktiež zástupcovia MŽP SR, prevádzkovateľov JESS a JAVYS, ÚJD SR, DECOM, VÚJE a VIA IURIS. Predseda OIK hovoril na seminári o informovaní verejnosti aj o postupe, ktorým dotknuté obce informovali svojich občanov pri zámere IS RAO. Ďalej upozornil účastníkov, že občania v súčasnej dobe nemajú záujem zúčastňovať sa na verejných prerokovaniach, čo potvrdili aj malé účasti po posledných verejných prerokovaniach. Podobnú skúsenosť potvrdil taktiež starosta z obce Kalná nad Hronom.

7. Delegovanie členky komisie na seminár OBK Dukovany
Predseda OIK oboznámil členov o pripravovanom stretnutí s OBK Dukovany. Taktiež aj toto stretnutie bude seminárom nadväzovať na predchádzajúce stretnutia. Keďže väčšina členov OIK sa zúčastní na pracovnej ceste do Holandska, komisia delegovala členku komisie Mgr. Alenu Jelušovú, aby zastupovala na tomto stretnutí OIK Bohunice. Pani starostka prisľúbila účasť na tomto stretnutí.

8. Ponuka na účasť na pracovnej ceste do Bieloruska
Predseda OIK podal informáciu o možnosti zúčastniť sa na pracovnej ceste do Bieloruska, ktorá bude zameraná na havarijnú pripravenosť na havarijné udalosti a obnovu. Hlavným cieľom odbornej návštevy sú skúsenosti z použitia procesu, metodík a nástrojov na zdokonalenie praktickej rádiologickej kultúry a radiačnej ochrany obyvateľstva žijúceho v kontaminovanom osídlenom území. Financovanie bude zabezpečené prostredníctvom VÚJE, a.s. Trnava z projektu NERIS -TP. Predseda sa spýtal členov komisie, či má niekto záujem o túto cestu. Nikto sa neprihlásil aj možno vzhľadom na to, že viacerí členovia komisie sa zúčastnia na dvoch pracovných cestách v rámci OIK aj ZMO v krátkom časovom období. Predseda sa vyjadril, že je to určite zaujímavá téma z oblasti radiačnej ochrany aj v nadväznosti na udalosť vo Fukušime. Ak by bola podobná možnosť v budúcom období, komisia privíta pozvanie na podobnú akciu.

9. Informácia ÚJD SR
RNDr. Dagmar Zemanová oboznámila komisiu s výsledkami záťažových testov slovenských jadrových elektrární, ktoré sa umiestnili na veľmi dobrých miestach a sú z tohto dôvodu bezpečné a schopné odolávať rôznym udalostiam. Výsledky testov aj priebeh testovania si môžu členovia komisie pozrieť priamo na webovej stránke ÚJD SR.

8. Diskusia
Mgr. Alena Jelušová poukázala na znižovanie počtu zamestnancov v JE V2 Bohunice.

Túto problematiku vysvetlil riaditeľ Ing. Milan Molnár. Elektráreň má 1100 vlastných zamestnancov a 200 centralizovaných, spolu teda 1300 zamestnancov. Ostatné podobné prevádzky vo svete majú zamestnaných približne 600 ľudí. Znižovanie stavu zamestnancov sa nerobí drastickým spôsobom, ale prostredníctvom odchodu zamestnancov do dôchodku.

Ďalej sa pani Jelušová pýtala na projekt ťažkých havárií, čo sa považuje za ťažkú haváriu. Opäť odpovedal Ing. Molnár, že bezpečnostné systémy sú navrhnuté tak, aby elektráreň zdolala udalosť nie na 100 ale 200 percent. Nové systémy sú schopné zvládnuť aj udalosť, ktorá bola vo Fukušime.

Mgr. Alena Jelušová položila otázku pre Dr. Zemanovú na tému cvičenie Havran. Mala informácie, že cvičenie nebolo celkom v poriadku. Hasičské a policajné zložky nemajú dostatočné vybavenie na radiačnú ochranu. Podľa Dr. Zemanovej majú už hasiči v súčasnej dobe poskytnuté nové dozimetre.

Mgr. Alena Jelušová sa pýtala aj na to, či na projekt IS RAO bolo už vydané územné rozhodnutie. Ing. Dobák podal informáciu, že vybraný dodávateľ zrealizuje projektovú dokumentáciu na stavebné a územné konanie. Výber dodávateľa sa uskutoční až po vyjadrení Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

Mgr. Alena Jelušová ďalej položila aj otázky smerujúce k výstavbe nového jadrového zdroja. Povedala, že vláda odsúhlasila výstavbu novej jadrovej elektrárne, o čom svedčí aj výkup pozemkov. Pýtala sa, kedy sa budú môcť okolité obce vyjadriť k výstavbe nového zdroja, pretože majú na to právo. Všetci občania by sa mali vyjadrovať k podobným projektom tak, ako je to v podobných procesoch v zahraničí.

Na otázky k výstavbe novej jadrovej elektrárne odpovedal Ing. Štefan Šabík, generálny riaditeľ JESS, a.s. Zdôraznil a uviedol, že vláda neschválila výstavbu nového jadrového zdroja. Vláda schválila iba založenie spoločnosti JESS, a.s., ktorá sa zaoberá prípravou návrhov, štúdií a mala by celý proces riadiť. Nie je teda pravda, že nová elektráreň sa bude s určitosťou stavať. Celý projekt nového zdroja je zatiaľ len na začiatku. To, že spoločnosť vykupuje pozemky, ešte neznamená, že elektráreň sa tam postaví. Po určitých rozhodnutiach sa elektráreň môže postaviť v Bohuniciach alebo na východnom slovensku alebo sa nemusí vôbec vybudovať. Všetko záleží od vyjadrení vlády, príslušných úradov, Ministerstva ŽP SR, dotknutých obcí ale aj zahraničných účastníkov konania. Rokuje sa s Prenosovou sústavou SR, investormi a podobne. Prístup vlády i nálady v regióne sú preto pod drobnohľadom potenciálneho záujemcu o kúpu akcií skupiny ČEZ. Je potrebné povedať, že akékoľvek negatívne emócie a neodborné diskusie v tejto chvíli môžu spôsobiť nenávratné škody. Projekt, ktorý by mal napomôcť k dlhodobej stabilite regiónu prostredníctvom istého a finančne silného zamestnávateľa, môže pod vplyvom negatívnych informácií skončiť ešte pred jeho reálnym naštartovaním, čo spôsobí nenávratné škody pre niekoľko generácií obyvateľov.

Predseda OIK navrhol, že v rámci informovania občanov, že je možné zrealizovať podobný seminár, ktorý sa konal pre starostov obcí v minulom roku aj pre občanov a obecné zastupiteľstvá.

8. Prehliadka nového havarijného riadiaceho centra JE V2 Bohunice

Mgr. Róbert Holý
tajomník OIK

Mgr. Gilbert Liška
predseda OIK

 

Dátum vloženia: 20. 5. 2013 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 5. 2022 10:43
Autor: Správca Webu

Aktivity

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 01 TRNAVA

mobil

 + 421 905 399 636
 

email  oik@oik.sk
  oikinfo@zmo.sk

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Oik Bohunice