Navigácia

Obsah

Verejné prerokovanie 26.8.2019 o 16 h v KD Nižná Správy o hodnotení vplyv činnosti "Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice"

2.etapa vyraďovania JE V1 - zmena v koncovom stave demolácie stavebných objektov v rámci realizácie projektu D4.7 - upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia

Demontáž systémov budovy pomocných prevádzok - žiadosť o predĺženie termínu stavby. Oznámenie o začatí konania na zmenu rozhodnutia

UJD_oznamenie_22_1308

 

BIDSF D4.2 „Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“ druhá etapa vyraďovania JE V 1

 

I00TSVD20004 - Optimalizácia kapacít spaľovania RAO - zmena dokončenej stavby. Oznámenie o začastí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

I00TSVD20004

2. etapa vyraďovania JE V1 – zmena v koncovom stave demolácie stavebných objektov v rámci realizácie projektu D4.7

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Inštalácia a prevádzka zariadenia na predúpravu pevných RAO v SO 44/20

  • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie