Menu
Oik Bohunice
Občianska informačná komisia Bohunice

OIK Bohunice na pracovnej ceste v Kanade

JE info centrum

Členovia OIK Bohunice spoločne s OIK Mochovce v termíne 4. - 8.mája 2024 navštívili v rámci pracovnej cesty jadrovú elektráreň Darlington a firmu na výrobu jadrového paliva CAMECO.

Pracovné cesty členov OIK do krajín prevádzkujúcich jadrové zariadenia sa konajú každoročne. Sú príležitosťou pre primátorov a starostov miest a obcí z okolia prevádzkovaných jadrových zariadení na Slovensku na oboznámenie sa podmienkami prevádzok, bezpečnosťou, informovanosťou verejnosti a vzájomnou kooperáciou v zahraničí. Vytvárajú  priestor  pre  porovnávanie  podmienok,  zlepšovanie  spolupráce a komunikácie, ale aj pre inšpiráciu pre prípadné legislatívne zmeny v podmienkach Slovenska. Súčasťou ciest sú vždy okrem obhliadky prevádzkovaných jadrových zariadení aj stretnutia a diskusie s miestnymi municipalitami a porovnávanie benefitov pre samosprávy v oblasti financovania, vzájomnej podpory v rôznych oblastiach, ale aj kultúrno spoločenského života.

Návšteva jadrovej elektrárne Darlington a spoločnosti na výrobu jadrového paliva CAMECO

Zástupcovia oboch navštívených spoločností na pracovných stretnutiach zdôraznili,  že v Kanade má v súčasnosti oblasť jadrovej energetiky 70 % podporu obyvateľstva, pričom najvyššie autority krajiny verejnosti zdôrazňujú, že jadrová energetika je jedným z efektívnych riešení proti hroziacemu globálnemu otepľovaniu. V provincii Ontario sa vyrába v jadrových elektrárňach viac ako 50 % elektriny, pričom bližšie k prevádzkovaným jadrovým zariadeniam je podpora obyvateľstva vyššia a stúpa až na 93 %. Dôvodom stúpajúcej podpory obyvateľov je najmä zamestnanosť a benefity regiónu z prevádzkovaných jadrových elektrární.

Zástupcovia samosprávy v okolí prevádzkovaných jadrových zariadení v kanadskom Ontáriu sú organizovaní v obdobnom zoskupení ako je v podmienkach Slovenska.  Samosprávy sú s firmami, ktoré sme  navštívili   v  pravidelnej  priamej  komunikácii.  Stretnutia  samosprávy a prevádzkovateľov sa konajú v pravidelných mesačných intervaloch, kde sú starostovia oboznamovaní s postupmi, aktuálnymi projektami, plánovanými zmenami, činnosťami spoločností alebo plánovanými aktivitami na podporu verejnosti a samosprávy. Príležitostne sa stretávajú pri nových projektoch s odporom zástupcov zelených organizácií, avšak všetky názorové rozdiely a postoje boli doposiaľ na samostatných spoločných stretnutiach vzájomne vykomunikované tak, že napokon proces realizácie nových zámerov negatívne neovplyvnili.

Najčastejšie témy stretnutí s odporcami jadra sú bezpečnosť a vznikajúce rádioaktívne odpady, a preto sa im snažia všetci zúčastnení dôsledne vysvetľovať prečo sa netreba týchto oblastí obávať. Zelené organizácie a jednotlivci s negatívnym postojom k jadru sú prizývaní na spoločné stretnutia a výmenu názorov a informácií aj viackrát, pretože tieto skupiny sú aj súčasťou rokovacieho a schvaľovacieho procesu.

Jadrová elektráreň Darlington

Spoločnosť, pod ktorú jadrová elektráreň Darlington so štyrmi prevádzkovanými blokmi patrí, vlastní 66 vodných elektrární, jednu solárnu elektráreň, niekoľko plynových a uhoľných elektrární a dve jadrové elektrárne, ktoré sa nachádzajú na území pôvodných obyvateľov. Aj preto bol pred rokmi pripravený primáme pre pôvodné obyvateľstvo komunikačný plán, zameraný na bezpečnosť prevádzky a nové projekty a benefity pre okolité obce a obyvateľov. V súčasnosti sa zameriavajú v oblasti komunikácie najmä na nový akčný program a vypracovali komunikačný plán s cieľom informovania verejnosti o príprave projektov na dekarbonizáciu. Najväčší priestor pre komunikáciu dostal vývoj SMR (malý modulárny reaktor) SWRX300 a rekonštrukcia existujúcich jadrových elektrární v hodnote 12.5 miliardy dolárov. Rekonštrukcia znamená modernizáciu komponentov a je to jeden z mála projektov kde sa dodržiava aj časový harmonogram, ktorý je naplánovaný na desať rokov. Z realizácie prvého projektu získali a zaznamenali v jadrovej elektrárni Darlington viac ako 4000 poznatkov a ponaučení, ktoré potom ako dobré skúsenosti aplikovali pri rekonštrukcii druhého a tretieho projektu, ktoré sú už ukončené. V súčasnosti pracujú na štvrtom.

Významnú pozornosť v komunikácii presmerovali na projekty SMR, pričom si uvedomujú, že SMR projektov je veľmi veľa a väčšina je plánovaná na základe už existujúcich projektov. Avšak práve projekt SMR SWRX300 v Darlingtone sa má významne posunúť vpred, pretože komponenty preň možno vyrobiť v rôznych firmách, čím sa dá samotná realizácia na mieste urýchliť. V 2021 vyberali projekt, v roku 2022 poslali žiadosť na dozorný orgán a teraz majú za sebou prvé rokovanie s verejnosťou. Ak dostanú súhlas od dozorného organu, chceli by začať s výstavbou už v roku 2025. Na projekt majú štyroch partnerov, s ktorými budú zdieľať náklady aj výnosy. Podobný model využili aj pri rekonštrukcii reaktorov. Teraz pracujú na prvom projekte SMR, ale do roku 2036 by chceli mať štyri. Každý s výkonom 300 MW. Po realizácii prvého projektu budú skúsenosti aplikovať' na ďalšie projekty, pričom s výstavbou ďalších začnú až keď bude prvý SMR v prevádzke. Technológia je nová, ale palivo bude rovnaké ako v prevádzkovaných reaktoroch. Životnosť sa predpokladá na 60 rokov. Pred rokom robili štúdiu vplyvu týchto štyroch reaktorov na dané územie, v súčasnosti popri vybavovaní potrebných povolení využívajú čas na prípravu staveniska a komunikáciu s verejnosťou. Štyri projekty výstavby a prevádzky SMR postupne vytvoria a zabezpečia 2000 nových pracovných miest na obdobie 65 rokov. V SMR vidia príležitosť na znižovanie uhlíkovej stopy a v tejto oblasti majú podpísané MoU s viacerými krajinami. Napríklad s francúzskym EDF, Westinghouse, ale aj sinými krajinami ako je Estónsko, Česko, Rumunsko, či Poľsko, kde majú záujem postupne tiež stavať SMR. Prioritou je postavenie SMR, aby do sveta vyslali signál, že tieto technológie sú perspektívne a majú zmysel.

Práca s komunitami a verejnosťou v okolí prevádzkovaných a plánovaných jadrových zariadení je veľmi podobná, v jednotlivých provinciách sa zásadne neodlišuje. Každý rok investujú do každej provincie okolo 3 milióny dolárov, pričom využívajú spoluprácu najmä s neziskovými organizáciami, medzi ktorými majú viac ako 300 partnerov. Každá je zameraná na inú oblasť pomoci a spoločnosť prevádzkujúca jadrové zariadenia tak odbúrava vlastné náklady na rôzne tímy v oblasti komunikácie a podpory obyvateľstva. Niektoré sú zamerané na prácu vo vzdelávacom priestore, na oblasť ochrany psychického zdravia, životného prostredia, ochranu prírody a podobne. Budúcich zamestnancov sa snažia získavať spomedzi okolitého obyvateľstva formou podpory štúdia a každoročne udeľujú pre študentov viac ako 200 štipendií. Majú poradnú komisiu, ktorá im odporúča spomedzi občianskych združení vhodných partnerov. Spolupracujú aj s inými priemyselnými prevádzkami, aby spoločne podporovali najžiadanejšie služby neziskových organizácií. V okolí jadrových zariadení robia veľa aktivít so zapojením miestnej verejnosti a komunít, či už pri rôznych športových podujatiach, pomoci pri zveľaďovaní obcí alebo neformálnych aktivitách. Počas roka organizujú veľa podujatí a vzdelávacích programov priamo v komunitách. Organizujú pravidelné prehliadky prevádzky pre obyvateľov, informujú ich o vplyvoch na životné prostredie a spoločne s obyvateľmi zasadili v okolí už viac ako 8 miliónov stromov.

Vyhoreté jadrové palivo (VJP) uskladňujú priamo po výmene paliva v objekte vedľa prevádzkovanej jadrovej elektrárne desať rokov v bazéne kde sa ochladzuje, a potom ho prepravujú do Medziskladu vyhoretého jadrového paliva. Zvažujú aj vybudovanie úložiska pre VJP a rádioaktívne odpady, majú vyhliadnuté dve lokality a prieskum robí štátna firma.

V Kanade majú obdobne ako aj na Slovensku miestu a regionálnu samosprávu. Starostovia okolitých miest zdôrazňujú obyvateľom ekonomické benefity z prevádzkovaných jadrových zariadení, lebo napríklad jadrová elektráreň je v regióne najväčší zamestnávateľ, platí najvyššie dane z nehnuteľnosti, má výrazný vplyv aj na lokálny biznis a okrem toho prevádzkuje firmu na výrobu izotopov pre medicínske účely. Pre lokálnu samosprávu je príjem z prevádzok jadrových zariadení zhruba 3,3 milióna dolárov ročne, pre regionálnu samosprávu zhruba 2 milióny dolárov formou daní z nehnuteľností. V Kanade nemajú daň za jadrové zariadenia. Pri výstavbe nových blokov jadrovej elektrárne vynegociovali samosprávy jednorazové príspevky vo výške 10 miliónov dolárov.

V Kanade majú tri ochranné pásma obdobne ako na Slovensku, posledné je 50 km, kde majú obyvatelia nárok napríklad na účasť' na havarijných cvičeniach a na profilaxiu, ale iba ak o to požiadajú. Samospráva si vytvára aj medzinárodné partnerstvá regionálnych združení, aby sa vzájomne vo formách benefitov inšpirovali.

Výroba jadrového paliva CAMECO

V Kanade sa výrobe jadrového paliva venujú dve spoločnosti, pričom obe na jeho výrobu využívajú prírodný urán. Ťaží sa priamo v Kanade a ide o urán s najvyšším podielom na svete. Spoločnosť CAMECO má prevádzky po celom svete, ale najmä v severnej Amerike a nedávno kúpila 49 % podiel vo Westinghouse. V navštívenej prevádzke majú zariadenie na konverziu uránu a vyrábané palivo je určené primáme pre kanadské JE. Spoločnosť CAMECO má celkovo cca 370 zamestnancov, z toho priamo firma na výrobu paliva má 260 zamestnancov, z toho 25 % žien. Spoločnosť je v nepretržitej prevádzke od roku 1932 dodnes, aj keď pôvodne bola zameraná na inú priemyselnú činnosť. Federálna vláda má v CAMECO iba 2 % podiel, a preto majú v orgánoch spoločnosti iba jedného štátneho nominanta. Samotná spoločnosť na výrobu paliva CAMECO je v prevádzke od roku 1957, kúpila ju v roku 2006. Vyrobili v nej už 1.75 milióna palivových článkov. Spoločnosť má však podmienku zostať vo vlastníctve Kanadských majiteľov. Všetko palivo, ktoré vyprodukujú sa používa nielen v Kanade, ale komponenty vyvážajú do celého sveta. Licenciu majú na dvadsať rokov platí im do roku 2043. Doteraz dostávali licenciu iba na päť rokov.

V súčasnosti má CAMECO veľký projekt na likvidáciu historických odpadov. Vláda likviduje všetky odpady v okolí areálu a firma všetko čo je v areáli (do štyridsiatych rokov bol odpad aj kdekoľvek mimo areálu). Vyčistený a rekultivovaný areál mimo spoločnosti teraz v spolupráci s miestnymi komunitami upravujú podľa ich požiadaviek a postupne územie vracajú pod správu samosprávy.

Spoločnosť podporuje nielen mieste komunity a aktivity pre verejnosť, ale pravidelne robia pre obyvateľov Deň otvorených dverí, kde si majú občania možnosť prezrieť celú prevádzku, pretože je pre nich dôležité udržiavanie podpory obyvateľov. Deklarujú im najmä bezpečnú prevádzku bez úrazov, bez vplyvu na zdravie a životné prostredie, zverejňujú emisie, podporujú lokálne organizácie a prevádzky ako sú knižnice, nemocnice, majú fond na podporu psychického zdravia a snažia sa získavať ďalších partnerov. Majú tiež tzv. Chartu bezpečnosti podpísanú zamestnancami, ktorú všetci prísne dodržiavajú.

Dátum vloženia: 26. 6. 2024 15:52
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 6. 2024 16:33
Autor: Správca Webu

Aktivity

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 01 TRNAVA

mobil

 + 421 905 399 636
 

email  oik@oik.sk
  oikinfo@zmo.sk

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

OIK Tatry

Oik Bohunice